Предшколска установa "Радосно детињство" из Новог Сада, супротно закону,  омогућила је у својим објактима предузећу "Минаква" из Новог Сада да оглашава и дели своје производе, утврдио је Заштитник грађанa
 
Значајно пре законског рока, ЈП „Градска топлана“ Јагодина је поступило по препорукама Заштитника грађана како би у свом раду обезбедило доследну и потпуну службену употребу српског језика и ћириличког писма.

 
Зaштитник грађана, у сарадњи са Хелсиншким одбором за људска права у Србији и медицинским експертом, реализовао је 9. и 10. јуна 2014. године, у складу са Планом посета Националног механизма за превенцију тортуре за 2014. годину, ненајављену посету Полицијској управи Крушевац и том приликом сачинио извештај са препорукама,
 

Стална представница УНДП и стална координаторка УН у Србији Ирена Војачкова Солорано и заменик заштитника грађана Милош Јанковић посетили су ове недеље касарну и хотел у Обреновцу, у којима су смештени грађани чије куће су уништене у поплавама, као и пункт МУП-а за обављање управних послова на коме се издају личне карте и остала документа и регистарске таблице за возила.

Локалне власти уложиле су велики напор да збрину грађане који су остали без домова, али услови у којима су они привремено смештени нису на одговарајућем нивоу. Грађани са којима су разговарали Милош Јанковић и Ирена Војачкова Солорано се највише жале на лошу хигијену, једноличну исхрану и недостатак информација о додели средстава за обнову њихових домова. Стална представница УН и УНДП је обезбедила неколико машина за прање веша које ће свакако допринети поправљању услова смештаја.

Грађани који су остали без домова рекли су да не располажу информацијама везаним за накнаде које су им раније обећане. Они су, наиме, путем медија обавештени да ће новац бити исплаћен у роковима који су већ прошли, а немају увид у евиденције у којима би могли да установе у којој је фази поступање по њиховим захтевима за накнаду штете.

Заштитник грађана ће у наредним данима о проблемима уоченим током посете разговарати са представницима градских власти, са циљем да се ситуација поправи, а услови смештаја побољшају.

 

Представници Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) Републике Грузије, који су у студијској посети Републици Србији од 11. до 15. августа 2014. године, посетили су Заштитника грађана, у чијој је надлежности превенција тортуре.

Заменик заштитника грађана Милош Јанковић представио је институцију Заштитника грађана, као и рад НПМ Србије.  Током посете представници НПМ Србије и НПМ Грузије обавиће неколико заједничких посета институцијама у којима се налазе лица лишена слободе (затвор, полицијска станица, психијатријска болница и установа социјалне заштите). Том приликом НПМ Грузије ће се информисати о начину рада ових институција, а такође ће имати прилику и да се на, практичан начин, упозна са методологијом обављања посета НПМ Републике Србије.

 
Сва кривична дела извршена према малолетним лицима, чија су битна обележја употреба силе, претње или принуде, без обзира на изречену санкцију, требало би да буду прописана као сметња за заснивање радног односа у установи образовања и васпитања, као и за избор руководиоца установе, стоји у Мишљењу Заштитника грађана
 
У Републици Србији је потребно да се на општи, предвидив, транспарентан и делотворан начин уреди начин пружања помоћи грађанима који су претрпели штету у случајевима елементарних непогода и сличним догађајима, како би се осигурала равноправност грађана, постигла правна сигурност и смањила опасност од злоупотребе и неправилног утрошка средстава, стоји у Мишљењу Заштитника грађана
 
Општина Мионица је ускратила могућност притужиљи да средствима солидарне помоћи обнови кућу, која је према процени надлежних тешко оштећена земљотресу, утврдио је Заштитник грађана
 

Управни одбор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, у поступку избора директора и заменика директора Директората цивилног ваздухопловства, прекршио је права подносиоца притужбе да под једнаким условима ступају у јавне службе и на јавне функције, утврдио је Заштитник грађана

 

У Дому „Ветерник“ велики број корисника свих старосних доби смештен је, односно, задржан на непримерено дуг рок. Искључивањем из социјалне заједнице корисници не могу да остваре своје животне активности, док постојећи услови у Дому "Ветерник" не пружају адекватну подршку за њихово социјално оспособљавање, утврдио је Заштитник грађана

 

Филијала Пореске управе у Крушевцу и Регионално одељење Пореске управе у Крагујевцу одбили су захтев притужиоца за накнаду трошкова ангажовања стручне правне помоћи у пореском поступку, супротно прописаној обавези органа да сам сноси трошкове поступка, чиме су притужиоца изложили трошковима вођења управног спора, а надлежни суд додатно оптеретили, стоји у Мишљењу Заштитника грађана

 

ЈП „Градска топлана“ Јагодина није обезбедила доследну и потпуну службену употребу српског језика и ћириличког писма у свом раду, односно, није омогућила техничке услове за уношење података ћириличким писмом на рачунима за утрошену топлотну енергију и налозима за плаћање рачуна, утврдио је Заштитник грађана

 

Управа Градске општине Палилула града Београда није предузела све потребне мере и радње ради спровођења административног извршења сопствених одлука, утврдио је Заштитник грађана

 
Здравствена инспекција Министарства здравља пропустила је да благовремено преиспита све наводе из пријаве грађанина на незаконит рад здравствене установе, чиме је допринела наступању застарелости покретања и вођења прекршајног поступка, утврдио је Заштитник грађана
 
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију одбио је захтев за остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица детету Ф.Н.Л., иако је дете у ранијем периоду остваривало идентично право, утврдио је Заштитник грађана.

Read more...

 


Анкета Заштитника грађана
Оцените резултате рада институције Заштитник грађана у заштити и унапређењу људских права у 2013. години: